Image

(No title)

image-13-10-2559

Image

การให้บริการทรัพยากรการเรียนรู้ในรูปแบบเสียงภาษาอังกฤษ ซับไตเติ้ลภาษาไทย

Soundtrack

Image

บริการใหม่ของทางแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง

Untitled-1

Jun 01

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 4

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 4  ปีการศึกษา 2559 โดยเสนอได้ที่ http://e-survey.oarit.rmuti.ac.th/index.php/426627/lang-th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2559 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ใช้ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าว ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า123

Fetch more items