การจัดการความรู้

หมายเหตุ: คลิ๊กที่หัวข้อการจัดการความรู้เพื่ออ่านคำตอบ

ช่วงเวลาดำเนินงาน หัวข้อการจัดการความรู้
เมษายน 2561 การนำระบบจองพื้นที่บริการมาใช้เพื่อพัฒนางานบริการแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง
มิถุนายน 2556 – กรกฎาคม 2556 การฝึกพูดภาษาอังกฤษเพื่องานบริการเบื้องต้น
การเตรียมการให้บริการภาษาต่างประเทศ
ธันวาคม 2555 – มกราคม 2556 การจัดเก็บรายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ
การประชาสัมพันธ์แผนกงานผ่าน Facebook
การสร้างความประทับใจให้กับผู้มาใช้บริการ
ธันวาคม 2555 – มกราคม 2556 การประชาสัมพันธ์ แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง ผ่านทาง Facebook
การสร้างความประทับใจให้ผู้เข้าใช้บริการ
พฤศจิกายน 2555 การจัดเก็บรูปเล่มรายงาน เนื่องจากมีการสูญหายของตัวเล่มรายงานบางเล่ม ในช่วงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ปีการศึกษา 2554
การเรียนรู้วิธีการใช้เครื่อง iMAC เนื่องจากบุคลากรบางคนยังไม่เข้าใจการใช้งานเครื่อง
การประชาสัมพันธ์ แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง ผ่านทาง Facebook

รายงานไปราชการ/ดูงาน/สัมมนา

การจัดการความรู้ วิธีปฏิบัติที่ดี (Good practice for knowledge management) การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 30 “ความท้าทายของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่”