การจัดการความรู้

หมายเหตุ: คลิ๊กที่หัวข้อการจัดการความรู้เพื่ออ่านคำตอบ

ประจำปีการศึกษา 2555 หัวข้อการจัดการความรู้
พฤษภาคม 2557 การติดรหัสสื่อและการเพิ่ม Item สื่อที่มีมากกว่า 1 copy
การยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ออกนอกพื้นที่ให้บริการ
วิธีการเช็ค web ว่าใช้งานได้หรือไม่
เมษายน 2557 การขออนุมัติดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณไม่เกิน 200000 บาท
การจัดทำหนังสือ e-document กรณีส่งไปยังหน่วยงานภายนอกสำนักฯ
วิธีการอัพโหลดไฟล์ รายงานสรุปผลดำเนินงาโครงการ/กิจกรรม
มกราคม 2557 – กุมภาพันธ์ 2557 การจัดทำ KPI ระดับบุคคล
สิงหาคม 2556 – กันยายน 2556 การจัดทำ VDO KM เพื่อเข้าประกวดใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางการป้องกันน้ำรั่ว จากสาเหตุต่างๆ แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง
การจัดการ Video on demand (IPTV)
มิถุนายน 2556 – กรกฎาคม 2556 การฝึกพูดภาษาอังกฤษเพื่องานบริการเบื้องต้น
การเตรียมการให้บริการภาษาต่างประเทศ
ธันวาคม 2555 – มกราคม 2556 การจัดเก็บรายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ
การประชาสัมพันธ์แผนกงานผ่าน Facebook
การสร้างความประทับใจให้กับผู้มาใช้บริการ
ธันวาคม 2555 – มกราคม 2556 การประชาสัมพันธ์ แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง ผ่านทาง Facebook
การสร้างความประทับใจให้ผู้เข้าใช้บริการ
พฤศจิกายน 2555 การจัดเก็บรูปเล่มรายงาน เนื่องจากมีการสูญหายของตัวเล่มรายงานบางเล่ม ในช่วงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ปีการศึกษา 2554
การเรียนรู้วิธีการใช้เครื่อง iMAC เนื่องจากบุคลากรบางคนยังไม่เข้าใจการใช้งานเครื่อง
การประชาสัมพันธ์ แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง ผ่านทาง Facebook
สิงหาคม 2555 แนวทางแก้ปัญหาระบบสารสนเทศ
กรกฎาคม 2555 การใช้โปรแกรม Rossetta Stone
มิถุนายน 2555 การรับคืนหูฟัง มุมโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

รายงานไปราชการ/ดูงาน/สัมมนา

การจัดการความรู้ วิธีปฏิบัติที่ดี (Good practice for knowledge management) การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 30 “ความท้าทายของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่”