Previous Next

Aug 18

การให้บริการทรัพยากรการเรียนรู้ในรูปแบบเสียงภาษาอังกฤษ ซับไตเติ้ลภาษาไทย

Jul 11

บริการใหม่ของทางแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง

Jun 01

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 4

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกท่าน ตอบแบบสำรวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 4  ปีการศึกษา 2559 โดยเสนอได้ที่ http://e-survey.oarit.rmuti.ac.th/index.php/426627/lang-th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2559 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ใช้ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าว ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

Feb 25

ขอเชิญทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English

Load more